JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

仙台  (宮城)

04 八月 (星期二) 05 八月 (星期三)
31° 87° 31° 87°
22° 71° 22° 71°
--% 晴時多雲 20%
    最高氣溫 最低氣溫 降雨率
06 八月 (星期四) 晴時多雲 30° 86° 23° 73° 20%
07 八月 (星期五) 多雲 29° 84° 23° 73° 40%
08 八月 (星期六) 多雲 29° 84° 23° 73° 40%
09 八月 (星期日) 多雲時晴 29° 84° 22° 71° 30%
10 八月 (星期一) 多雲時晴 31° 87° 23° 73° 30%
11 八月 (星期二) 晴時多雲 37° 98° 25° 77° 30%
12 八月 (星期三) 晴時偶陣雨 36° 96° 26° 78° 40%

月平均氣象數據 (仙台 - ****)

仙台

  一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
最高氣溫 5.3° 41.5° 5.9° 42.6° 9.2° 48.6° 15.0° 59° 19.4° 66.9° 22.3° 72.1° 25.7° 78.3° 27.9° 82.2° 24.4° 75.9° 19.4° 66.9° 13.7° 56.7° 8.4° 47.1°
最低氣溫 -1.7° 28.9° -1.5° 29.3° 0.9° 33.6° 6.1° 43° 11.1° 52° 15.5° 59.9° 19.5° 67.1° 21.4° 70.5° 17.6° 63.7° 11.2° 52.2° 5.2° 41.4° 0.9° 33.6°
降雨量 37mm 38mm 68mm 98mm 110mm 146mm 179mm 167mm 188mm 122mm 65mm 37mm

近鄰的城市