JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

大船渡  (岩手)

13 八月 (星期四) 14 八月 (星期五)
27° 80° 27° 80°
21° 69° 21° 69°
--% 多雲 40%
    最高氣溫 最低氣溫 降雨率
15 八月 (星期六) 多雲 30° 86° 22° 71° 40%
16 八月 (星期日) 多雲時晴 31° 87° 23° 73° 30%
17 八月 (星期一) 晴時多雲 30° 86° 21° 69° 20%
18 八月 (星期二) 晴時多雲 29° 84° 20° 68° 20%
19 八月 (星期三) 晴時多雲 34° 93° 21° 69° 30%
20 八月 (星期四) 晴時多雲 30° 86° 22° 71° 30%
21 八月 (星期五) 晴時偶陣雨 33° 91° 22° 71° 40%

月平均氣象數據 (大船渡 - ****)

大船渡

  一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
最高氣溫 4.5° 40.1° 5.0° 41° 8.3° 46.9° 14.1° 57.4° 18.5° 65.3° 21.5° 70.7° 24.8° 76.6° 26.9° 80.4° 23.6° 74.5° 18.6° 65.5° 13.0° 55.4° 7.5° 45.5°
最低氣溫 -2.7° 27.1° -2.6° 27.3° -0.4° 31.3° 4.4° 39.9° 9.2° 48.6° 13.9° 57° 18.0° 64.4° 20.0° 68° 16.0° 60.8° 9.6° 49.3° 3.8° 38.8° -0.1° 31.8°
降雨量 50mm 46mm 98mm 143mm 145mm 173mm 204mm 197mm 202mm 141mm 94mm 50mm

近鄰的城市