JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities | Rental Car | Special deals and events

大船渡  (岩手)

25 五月 (星期六) 26 五月 (星期日)
26° 79° 31° 87°
13° 55° 13° 55°
晴天 --% 晴天 0%
    最高氣溫 最低氣溫 降雨率
27 五月 (星期一) 晴天 26° 78° 16° 60° 10%
28 五月 (星期二) 多雲時晴 27° 80° 14° 57° 20%
29 五月 (星期三) 多雲 22° 71° 12° 53° 40%
30 五月 (星期四) 多雲時晴 24° 75° 12° 53° 20%
31 五月 (星期五) 多雲時晴 25° 77° 13° 55° 10%
01 六月 (星期六) 晴時偶陣雨 20° 68° 14° 57° 40%
02 六月 (星期日) 多雲時有雨 14° 57° 13° 55° 50%

月平均氣象數據 (大船渡 - ****)

大船渡

  一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
最高氣溫 4.5° 40.1° 5.0° 41° 8.3° 46.9° 14.1° 57.4° 18.5° 65.3° 21.5° 70.7° 24.8° 76.6° 26.9° 80.4° 23.6° 74.5° 18.6° 65.5° 13.0° 55.4° 7.5° 45.5°
最低氣溫 -2.7° 27.1° -2.6° 27.3° -0.4° 31.3° 4.4° 39.9° 9.2° 48.6° 13.9° 57° 18.0° 64.4° 20.0° 68° 16.0° 60.8° 9.6° 49.3° 3.8° 38.8° -0.1° 31.8°
降雨量 50mm 46mm 98mm 143mm 145mm 173mm 204mm 197mm 202mm 141mm 94mm 50mm

近鄰的城市