JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities | Rental Car | Special deals and events

函館  (北海道)

23 四月 (星期二) 24 四月 (星期三)
18° 64° 19° 66°
41° 41°
晴時多雲 --% 多雲時晴 30%
    最高氣溫 最低氣溫 降雨率
25 四月 (星期四) 多雲時有偶陣雨 16° 60° 42° 60%
26 四月 (星期五) 多雲時有偶陣雨 11° 51° 42° 60%
27 四月 (星期六) 多雲時有偶陣雨 11° 51° 41° 50%
28 四月 (星期日) 多雲時晴 12° 53° 39° 20%
29 四月 (星期一) 多雲時晴 14° 57° 39° 30%
30 四月 (星期二) 多雲時晴 11° 51° 33° 30%
01 五月 (星期三) 多雲 48° 39° 40%

月平均氣象數據 (函館 - ****)

函館

  一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
最高氣溫 0.7° 33.3° 1.5° 34.7° 5.3° 41.5° 11.8° 53.2° 16.5° 61.7° 19.9° 67.8° 23.4° 74.1° 25.8° 78.4° 22.7° 72.9° 16.8° 62.2° 9.7° 49.5° 3.3° 37.9°
最低氣溫 -6.2° 20.8° -5.9° 21.4° -2.6° 27.3° 2.6° 36.7° 7.5° 45.5° 12.1° 53.8° 16.6° 61.9° 18.7° 65.7° 14.1° 57.4° 7.4° 45.3° 1.4° 34.5° -3.5° 25.7°
降雨量 77mm 59mm 59mm 70mm 84mm 73mm 130mm 154mm 153mm 100mm 108mm 85mm

近鄰的城市