JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

浦河  (北海道)

28 九月 (星期一) 29 九月 (星期二)
20° 68° 20° 68°
10° 50° 10° 50°
--% 晴時多雲 10%
    最高氣溫 最低氣溫 降雨率
30 九月 (星期三) 晴時多雲 21° 69° 12° 53° 10%
01 十月 (星期四) 多雲時晴 20° 68° 14° 57° 20%
02 十月 (星期五) 多雲 20° 68° 14° 57° 30%
03 十月 (星期六) 多雲時有偶陣雨 20° 68° 14° 57° 50%
04 十月 (星期日) 多雲 20° 68° 14° 57° 30%
05 十月 (星期一) 晴時偶陣雨 19° 66° 14° 57° 40%
06 十月 (星期二) 晴時偶陣雨 18° 64° 12° 53° 40%

月平均氣象數據 (浦河 - ****)

浦河

  一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
最高氣溫 0.7° 33.3° 0.9° 33.6° 3.9° 39° 8.8° 47.8° 13.0° 55.4° 16.4° 61.5° 20.2° 68.4° 23.0° 73.4° 20.9° 69.6° 15.9° 60.6° 9.5° 49.1° 3.6° 38.5°
最低氣溫 -5.9° 21.4° -5.9° 21.4° -2.8° 27° 1.6° 34.9° 5.9° 42.6° 10.3° 50.5° 14.8° 58.6° 17.4° 63.3° 13.9° 57° 8.0° 46.4° 2.2° 36° -3.0° 26.6°
降雨量 37mm 24mm 49mm 76mm 121mm 88mm 146mm 160mm 141mm 99mm 81mm 51mm

近鄰的城市