JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

根室  (北海道)

24 九月 (星期四) 25 九月 (星期五)
15° 59° 15° 59°
11° 51° 11° 51°
--% 多雲時有雨 60%
    最高氣溫 最低氣溫 降雨率
26 九月 (星期六) 陣雨 14° 57° 11° 51° 80%
27 九月 (星期日) 多雲時有偶陣雨 18° 64° 12° 53° 50%
28 九月 (星期一) 多雲時晴 20° 68° 12° 53° 30%
29 九月 (星期二) 晴時多雲 19° 66° 11° 51° 10%
30 九月 (星期三) 多雲時晴 19° 66° 11° 51° 20%
01 十月 (星期四) 晴時多雲 23° 73° 48° 30%
02 十月 (星期五) 多雲時有雨 17° 62° 10° 50° 50%

月平均氣象數據 (根室 - ****)

根室

  一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
最高氣溫 -1.1° 30° -1.6° 29.1° 1.6° 34.9° 7.2° 45° 11.5° 52.7° 14.4° 57.9° 17.9° 64.2° 20.8° 69.4° 18.8° 65.8° 14.4° 57.9° 8.3° 46.9° 2.1° 35.8°
最低氣溫 -6.9° 19.6° -7.6° 18.3° -4.3° 24.3° 0.4° 32.7° 4.1° 39.4° 7.7° 45.9° 11.5° 52.7° 14.7° 58.5° 13.1° 55.6° 8.2° 46.8° 1.9° 35.4° -3.6° 25.5°
降雨量 36mm 23mm 53mm 67mm 102mm 91mm 122mm 121mm 167mm 106mm 85mm 50mm

近鄰的城市