JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

俱知安  (北海道)

01 十月 (星期四) 02 十月 (星期五)
22° 71° 22° 71°
10° 50° 10° 50°
--% 多雲時晴 30%
    最高氣溫 最低氣溫 降雨率
03 十月 (星期六) 晴時偶陣雨 20° 68° 14° 57° 40%
04 十月 (星期日) 多雲 22° 71° 12° 53° 40%
05 十月 (星期一) 多雲時有偶陣雨 20° 68° 12° 53° 50%
06 十月 (星期二) 多雲時有偶陣雨 18° 64° 48° 50%
07 十月 (星期三) 多雲 17° 62° 48° 40%
08 十月 (星期四) 晴時偶陣雨 15° 59° 46° 40%
09 十月 (星期五) 晴時多雲 19° 66° 12° 53° 30%

月平均氣象數據 (俱知安 - ****)

俱知安

  一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
最高氣溫 -2.2° 28° -1.3° 29.7° 2.6° 36.7° 9.6° 49.3° 16.3° 61.3° 20.6° 69.1° 23.9° 75° 25.4° 77.7° 21.3° 70.3° 14.7° 58.5° 6.7° 44.1° 0.2° 32.4°
最低氣溫 -10.1° 13.8° -10.0° 14° -6.1° 21° 0.0° 32° 5.4° 41.7° 10.8° 51.4° 15.6° 60.1° 16.8° 62.2° 10.8° 51.4° 4.0° 39.2° -1.2° 29.8° -6.9° 19.6°
降雨量 189mm 133mm 93mm 68mm 75mm 52mm 96mm 142mm 134mm 133mm 177mm 187mm

近鄰的城市