JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities | Rental Car | Special deals and events

岩見澤  (北海道)

24 四月 (星期三) 25 四月 (星期四)
21° 70° 14° 57°
43° 42°
晴轉雨 --% 多雲時有偶陣雨 70%
    最高氣溫 最低氣溫 降雨率
26 四月 (星期五) 多雲時有偶陣雨或雪 46° 37° 60%
27 四月 (星期六) 多雲時有偶陣雪或雨 10° 50° 37° 50%
28 四月 (星期日) 晴時多雲 15° 59° 41° 10%
29 四月 (星期一) 多雲時晴 15° 59° 44° 30%
30 四月 (星期二) 多雲 15° 59° 44° 30%
01 五月 (星期三) 晴時偶陣雨 15° 59° 42° 40%
02 五月 (星期四) 晴時多雲 17° 62° 39° 30%

月平均氣象數據 (岩見澤 - ****)

岩見澤

  一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
最高氣溫 -2.2° 28° -1.3° 29.7° 2.9° 37.2° 11.1° 52° 17.2° 63° 21.4° 70.5° 24.6° 76.3° 26.1° 79° 22.0° 71.6° 15.4° 59.7° 7.4° 45.3° 0.6° 33.1°
最低氣溫 -9.7° 14.5° -9.4° 15.1° -5.0° 23° 1.2° 34.2° 6.6° 43.9° 11.6° 52.9° 16.1° 61° 17.6° 63.7° 12.4° 54.3° 5.8° 42.4° -0.1° 31.8° -6.1° 21°
降雨量 112mm 83mm 57mm 54mm 77mm 55mm 103mm 150mm 129mm 109mm 111mm 123mm

近鄰的城市