JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities | Rental Car | Special deals and events

ภูมิภาคชิโกกุ จูโคะคุ

chugoku

ฮิโรชิม่า


32° 90° / 25° 77°
--%

โคจิ


33° 91° / 26° 79°
--%

โอะกะยะมะ


34° 93° / 25° 77°
--%

ยะมะงุจิ


34° 93° / 25° 77°
--%

มะสึยะมะ


34° 93° / 25° 77°
--%

มะสึเอะ


33° 91° / 26° 79°
--%

ทะกะมะสึ


33° 91° / 25° 77°
--%

ทตโตะริ


33° 91° / 26° 79°
--%

โทะคุชิมะ


33° 91° / 26° 79°
--%

ย้อนกลับไปแผนที่ทั้งประเทศ

[คำนำ] อุณหภูมิสูงสุด / อุณหภูมิต่ำสุด / อัตราการเกิดฝนตก

  22 สิงหาคม (วันอังคาร) 23 สิงหาคม (วันพุธ)
    อุณหภูมิสูงสุด อุณหภูมิต่ำสุด อัตราการเกิดฝนตก   อุณหภูมิสูงสุด อุณหภูมิต่ำสุด อัตราการเกิดฝนตก
โอะกะยะมะ (โอะกะยะมะ) 34° 93° 25° 77° --% 35° 95° 26° 78° 30%
สึยะมะ (โอะกะยะมะ) 31° 88° 24° 75° --% 33° 91° 24° 75° 30%
ฮิโรชิม่า (ฮิโรชิม่า) 32° 90° 25° 77° --% 33° 91° 27° 80° 30%
โชะบะระ (ฮิโรชิม่า) 30° 86° 23° 73° --% 33° 91° 23° 73° 30%
มะสึเอะ (ชิมะเนะ) 33° 91° 26° 79° --% 32° 89° 25° 77° 30%
ฮะมะดะ (ชิมะเนะ) 32° 90° 26° 79° --% 32° 89° 25° 77° 30%
ไซโง (ชิมะเนะ) 32° 90° 24° 75° --% 31° 87° 25° 77° 30%
ทตโตะริ (ทตโตะริ) 33° 91° 26° 79° --% 33° 91° 25° 77° 30%
โยะนะโกะ (ทตโตะริ) 33° 91° 26° 79° --% 34° 93° 25° 77° 30%
โทะคุชิมะ (โทะกุชิมะ) 33° 91° 26° 79° --% 34° 93° 26° 78° 30%
ฮิวะซะ (โทะกุชิมะ) 34° 93° 25° 77° --% 34° 93° 25° 77° 30%
ทะกะมะสึ (คะงะวะ) 33° 91° 25° 77° --% 36° 96° 27° 80° 30%
มะสึยะมะ (เอะฮิเมะ) 34° 93° 25° 77° --% 34° 93° 26° 78° 30%
นีฮะมะ (เอะฮิเมะ) 33° 91° 24° 75° --% 34° 93° 26° 78° 30%
อุวะจิมะ (เอะฮิเมะ) 34° 93° 25° 77° --% 34° 93° 26° 78° 30%
โคจิ (โคจิ) 33° 91° 26° 79° --% 34° 93° 26° 78° 20%
มุโระโตะ (โคจิ) 30° 86° 25° 77° --% 30° 86° 26° 78° 20%
ชิมิซุ (โคจิ) 33° 91° 26° 79° --% 32° 89° 27° 80° 20%
ชิโมะโนะเซะกิ (ยะมะงุจิ) 31° 88° 26° 79° --% 33° 91° 26° 78° 20%
ยะมะงุจิ (ยะมะงุจิ) 34° 93° 25° 77° --% 35° 95° 25° 77° 20%
ยะไน (ยะมะงุจิ) 32° 90° 25° 77° --% 32° 89° 24° 75° 20%
ฮะงิ (ยะมะงุจิ) 33° 91° 26° 79° --% 34° 93° 25° 77° 20%