JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities | Rental Car | Special deals and events

ฮิไรซุมิ - โมะริโอะกะ  (อิวะเตะ)

15 ธันวาคม (วันศุกร์) 16 ธันวาคม (วันเสาร์)
39° 41°
-4° 25° -3° 27°
มีเมฆมาก --% หลังจากมีเมฆมากจะมีฝนหรือหิมะตก 90%
    อุณหภูมิสูงสุด อุณหภูมิต่ำสุด อัตราการเกิดฝนตก
17 ธันวาคม (วันอาทิตย์) มีเมฆมากสลับกับมีหิมะหรือฝนตก 33° -4° 25° 90%
18 ธันวาคม (วันจันทร์) มีเมฆมากสลับกับท้องฟ้าแจ่มใส 33° -5° 23° 40%
19 ธันวาคม (วันอังคาร) มีเมฆมากและหิมะตกเป็นบางครั้ง 35° -4° 25° 60%
20 ธันวาคม (วันพุธ) มีเมฆมากสลับกับท้องฟ้าแจ่มใส 33° -4° 25° 30%
21 ธันวาคม (วันพฤหัสบดี) ท้องฟ้าแจ่มใสและมีหิมะตกเป็นบางครั้ง 33° -6° 22° 40%
22 ธันวาคม (วันศุกร์) ท้องฟ้าแจ่มใสและมีหิมะตกเป็นบางครั้ง 39° -3° 27° 40%
23 ธันวาคม (วันเสาร์) ท้องฟ้าแจ่มใสสลับกับมีเมฆมาก 35° -5° 23° 30%

ข้อมูลสภาพอากาศเฉลี่ยรายเดือน (โมะริโอะกะ - ลอสแอนเจลิส)

เปลี่ยนเมือง

ฮิไรซุมิ - โมะริโอะกะ

  มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม
อุณหภูมิสูงสุด 1.8° 35.2° 2.9° 37.2° 7.0° 44.6° 14.4° 57.9° 19.7° 67.5° 23.5° 74.3° 26.4° 79.5° 28.3° 82.9° 23.6° 74.5° 17.6° 63.7° 10.6° 51.1° 4.6° 40.3°
อุณหภูมิต่ำสุด -5.6° 21.9° -5.2° 22.6° -2.2° 28° 3.0° 37.4° 8.5° 47.3° 13.8° 56.8° 18.1° 64.6° 19.6° 67.3° 14.6° 58.3° 7.3° 45.1° 1.5° 34.7° -2.4° 27.7°
ปริมาณน้ำฝน 53mm 49mm 81mm 88mm 103mm 110mm 186mm 184mm 160mm 93mm 90mm 71mm

ลอสแอนเจลิส

  มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม
อุณหภูมิสูงสุด 18.7° 65.7° 18.8° 65.8° 18.6° 65.5° 19.7° 67.5° 20.6° 69.1° 22.2° 72° 24.1° 75.4° 24.8° 76.6° 24.8° 76.6° 23.6° 74.5° 21.3° 70.3° 18.8° 65.8°
อุณหภูมิต่ำสุด 8.8° 47.8° 9.6° 49.3° 10.3° 50.5° 11.6° 52.9° 13.5° 56.3° 15.3° 59.5° 17.1° 62.8° 17.9° 64.2° 17.3° 63.1° 15.1° 59.2° 11.6° 52.9° 8.8° 47.8°
ปริมาณน้ำฝน 61mm 64mm 50mm 18mm 4mm 1mm 0mm 4mm 8mm 9mm 45mm 42mm

เมืองใกล้เคียง