JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities | Rental Car | Special deals and events

โทะโยะโอะกะ  (เฮียวโงะ)

19 ธันวาคม (วันอังคาร) 20 ธันวาคม (วันพุธ)
45° 46°
-1° 30° 32°
มีเมฆมากสลับกับมีฝนตก --% มีเมฆมาก 40%
    อุณหภูมิสูงสุด อุณหภูมิต่ำสุด อัตราการเกิดฝนตก
21 ธันวาคม (วันพฤหัสบดี) มีเมฆมากสลับกับท้องฟ้าแจ่มใส 46° -1° 31° 30%
22 ธันวาคม (วันศุกร์) มีเมฆมากสลับกับท้องฟ้าแจ่มใส 10° 50° 32° 30%
23 ธันวาคม (วันเสาร์) ท้องฟ้าแจ่มใสสลับกับมีเมฆมาก 11° 51° 32° 20%
24 ธันวาคม (วันอาทิตย์) มีเมฆมาก 11° 51° 35° 40%
25 ธันวาคม (วันจันทร์) มีเมฆมาก 46° 33° 40%
26 ธันวาคม (วันอังคาร) มีเมฆมากและมีฝนตกเป็นบางครั้ง 10° 50° 41° 50%
27 ธันวาคม (วันพุธ) มีเมฆมากสลับกับมีฝนหรือหิมะตก 44° 39° 50%

ข้อมูลสภาพอากาศเฉลี่ยรายเดือน (โทะโยะโอะกะ - ลอสแอนเจลิส)

เปลี่ยนเมือง

โทะโยะโอะกะ

  มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม
อุณหภูมิสูงสุด 7.1° 44.8° 7.9° 46.2° 12.2° 54° 19.2° 66.6° 23.8° 74.8° 27.0° 80.6° 30.7° 87.3° 32.5° 90.5° 27.4° 81.3° 21.8° 71.2° 16.1° 61° 10.6° 51.1°
อุณหภูมิต่ำสุด 0.1° 32.2° -0.1° 31.8° 2.1° 35.8° 6.7° 44.1° 12.1° 53.8° 17.3° 63.1° 21.8° 71.2° 22.7° 72.9° 18.6° 65.5° 12.0° 53.6° 6.7° 44.1° 2.2° 36°
ปริมาณน้ำฝน 240mm 196mm 148mm 100mm 129mm 156mm 181mm 127mm 226mm 161mm 167mm 198mm

ลอสแอนเจลิส

  มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม
อุณหภูมิสูงสุด 18.7° 65.7° 18.8° 65.8° 18.6° 65.5° 19.7° 67.5° 20.6° 69.1° 22.2° 72° 24.1° 75.4° 24.8° 76.6° 24.8° 76.6° 23.6° 74.5° 21.3° 70.3° 18.8° 65.8°
อุณหภูมิต่ำสุด 8.8° 47.8° 9.6° 49.3° 10.3° 50.5° 11.6° 52.9° 13.5° 56.3° 15.3° 59.5° 17.1° 62.8° 17.9° 64.2° 17.3° 63.1° 15.1° 59.2° 11.6° 52.9° 8.8° 47.8°
ปริมาณน้ำฝน 61mm 64mm 50mm 18mm 4mm 1mm 0mm 4mm 8mm 9mm 45mm 42mm

เมืองใกล้เคียง