JNTO Global Home |  Weather |  Hotels & Ryokan |  Restaurants |  Tours & Activities

Chubu Area

  01 May (Monday) 02 May (Tuesday)
    High Low Precip   High Low Precip
Nagano (Nagano) 20° 68° 42° --% 19° 66° 41° 10%
Matsumoto (Nagano) 22° 71° 42° --% 22° 71° 37° 10%
Iida (Nagano) 23° 73° 48° --% 23° 73° 42° 10%
Kofu (Yamanashi) 26° 78° 11° 51° --% 25° 77° 48° 10%
Kawaguchiko (Yamanashi) 23° 73° 44° --% 18° 64° 39° 10%
Shizuoka (Shizuoka) 25° 77° 13° 55° --% 21° 69° 12° 53° 20%
Ajiro (Shizuoka) 25° 77° 14° 57° --% 19° 66° 11° 51° 20%
Mishima (Shizuoka) 25° 77° 13° 55° --% 21° 69° 11° 51° 20%
Hamamatsu (Shizuoka) 24° 75° 13° 55° --% 21° 69° 11° 51° 20%
Nagoya (Aichi) 25° 77° 12° 53° --% 24° 75° 12° 53° 20%
Toyohashi (Aichi) 23° 73° 12° 53° --% 21° 69° 11° 51° 20%
Gifu (Gifu) 25° 77° 12° 53° --% 24° 75° 12° 53° 20%
Takayama (Gifu) 20° 68° 42° --% 23° 73° 39° 20%
Niigata (Niigata) 17° 62° 11° 51° --% 17° 62° 48° 20%
Nagaoka (Niigata) 17° 62° 48° --% 18° 64° 46° 20%
Takada (Niigata) 20° 68° 48° --% 18° 64° 46° 20%
Aikawa (Niigata) 16° 60° 11° 51° --% 17° 62° 10° 50° 20%
Toyama (Toyama) 19° 66° 11° 51° --% 20° 68° 44° 20%
Fushiki (Toyama) 19° 66° 48° --% 16° 60° 44° 20%
Kanazawa (Ishikawa) 19° 66° 12° 53° --% 20° 68° 48° 20%
Wajima (Ishikawa) 17° 62° 46° --% 17° 62° 44° 20%
Fukui (Fukui) 20° 68° 12° 53° --% 21° 69° 48° 20%
Tsuruga (Fukui) 22° 71° 13° 55° --% 20° 68° 10° 50° 20%