JNTO Global Home |  Weather |  Hotels & Ryokan |  Restaurants |  Tours & Activities

东北地区

  24 一月 (星期二) 25 一月 (星期三)
    最高气温 最低气温 降水概率   最高气温 最低气温 降水概率
青森 (青森) -1° 31° -4° 25° --% 33° -5° 23° 60%
陆奥 (青森) -1° 31° -6° 22° --% 32° -7° 20° 60%
八户 (青森) -1° 31° -5° 23° --% 35° -6° 22° 30%
秋田 (秋田) 32° -3° 27° --% 35° -4° 25° 80%
横手 (秋田) -2° 29° -5° 23° --% 32° -4° 25° 80%
盛冈 (岩手) -1° 31° -7° 20° --% 33° -7° 20° 30%
宫古 (岩手) 35° -6° 22° --% 39° -7° 20° 10%
大船渡 (岩手) 35° -4° 25° --% 39° -5° 23° 10%
仙台 (宫城) 35° -2° 29° --% 41° -2° 29° 10%
白石 (宫城) 32° -4° 25° --% 37° -4° 25° 30%
山形 (山形) 32° -3° 27° --% 35° -4° 25° 70%
米泽 (山形) -1° 31° -4° 25° --% 35° -4° 25° 70%
酒田 (山形) 33° -2° 29° --% 37° -1° 31° 70%
新庄 (山形) -1° 31° -4° 25° --% 33° -4° 25° 70%
福岛 (福岛) 37° -3° 27° --% 39° -3° 27° 10%
小名浜 (福岛) 41° -2° 29° --% 44° -4° 25° 10%
会津若松 (福岛) 32° -3° 27° --% 35° -5° 23° 80%