JNTO Global Home |  Weather |  Hotels & Ryokan |  Restaurants |  Tours & Activities

镰仓 - 横滨  (神奈川)

24 四月 (星期一) 25 四月 (星期二)
19° 66° 19° 66°
11° 52° 11° 51°
晴间多云 --% 晴间多云 20%
    最高气温 最低气温 降水概率
26 四月 (星期三) 阴转零星阵雨 20° 68° 12° 53° 60%
27 四月 (星期四) 阴,有零星阵雨 20° 68° 14° 57° 50%
28 四月 (星期五) 多云间晴 20° 68° 12° 53° 20%
29 四月 (星期六) 多云间晴 22° 71° 13° 55° 30%
30 四月 (星期天) 晴间多云 23° 73° 13° 55° 20%
01 五月 (星期一) 晴间多云 20° 68° 15° 59° 30%
02 五月 (星期二) 多云间晴 19° 66° 12° 53° 30%

月平均气象数据 (横滨 - 洛杉矶)

镰仓 - 横滨

  一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
最高气温 9.9° 49.8° 10.3° 50.5° 13.2° 55.8° 18.5° 65.3° 22.4° 72.3° 24.9° 76.8° 28.7° 83.7° 30.6° 87.1° 26.7° 80.1° 21.5° 70.7° 16.7° 62.1° 12.4° 54.3°
最低气温 2.3° 36.1° 2.6° 36.7° 5.3° 41.5° 10.4° 50.7° 15.0° 59° 18.6° 65.5° 22.4° 72.3° 24.0° 75.2° 20.6° 69.1° 15.0° 59° 9.6° 49.3° 4.9° 40.8°
降水量 59mm 68mm 141mm 144mm 152mm 190mm 169mm 165mm 234mm 206mm 107mm 55mm

洛杉矶

  一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
最高气温 18.7° 65.7° 18.8° 65.8° 18.6° 65.5° 19.7° 67.5° 20.6° 69.1° 22.2° 72° 24.1° 75.4° 24.8° 76.6° 24.8° 76.6° 23.6° 74.5° 21.3° 70.3° 18.8° 65.8°
最低气温 8.8° 47.8° 9.6° 49.3° 10.3° 50.5° 11.6° 52.9° 13.5° 56.3° 15.3° 59.5° 17.1° 62.8° 17.9° 64.2° 17.3° 63.1° 15.1° 59.2° 11.6° 52.9° 8.8° 47.8°
降水量 61mm 64mm 50mm 18mm 4mm 1mm 0mm 4mm 8mm 9mm 45mm 42mm

临近城市