JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities | Rental Car | Special deals and events

知床 - 网走  (北海道)

21 一月 (星期天) 22 一月 (星期一)
-5° 23° -5° 23°
-7° 19° -11° 13°
晴间多云 --% 晴间多云 20%
    最高气温 最低气温 降水概率
23 一月 (星期二) 阴转小雪 -1° 31° -9° 16° 60%
24 一月 (星期三) 阴,有零星阵雪 -4° 25° -8° 18° 50%
25 一月 (星期四) 阴,有零星阵雪 -5° 23° -11° 13° 50%
26 一月 (星期五) 多云间晴 -2° 29° -8° 18° 30%
27 一月 (星期六) 晴间多云 -1° 31° -8° 18° 20%
28 一月 (星期天) 晴间多云 -3° 27° -10° 14° 30%
29 一月 (星期一) 晴间多云 -4° 25° -11° 13° 30%

月平均气象数据 (网走 - 洛杉矶)

知床 - 网走

  一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
最高气温 -2.4° 27.7° -2.5° 27.5° 1.6° 34.9° 8.9° 48° 14.2° 57.6° 17.2° 63° 20.8° 69.4° 23.4° 74.1° 20.2° 68.4° 14.8° 58.6° 7.4° 45.3° 0.7° 33.3°
最低气温 -9.4° 15.1° -10.1° 13.8° -5.5° 22.1° 0.4° 32.7° 5.4° 41.7° 9.8° 49.6° 14.0° 57.2° 16.6° 61.9° 12.9° 55.2° 6.6° 43.9° 0.1° 32.2° -5.9° 21.4°
降水量 55mm 36mm 44mm 52mm 62mm 54mm 87mm 101mm 108mm 70mm 60mm 59mm

洛杉矶

  一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
最高气温 18.7° 65.7° 18.8° 65.8° 18.6° 65.5° 19.7° 67.5° 20.6° 69.1° 22.2° 72° 24.1° 75.4° 24.8° 76.6° 24.8° 76.6° 23.6° 74.5° 21.3° 70.3° 18.8° 65.8°
最低气温 8.8° 47.8° 9.6° 49.3° 10.3° 50.5° 11.6° 52.9° 13.5° 56.3° 15.3° 59.5° 17.1° 62.8° 17.9° 64.2° 17.3° 63.1° 15.1° 59.2° 11.6° 52.9° 8.8° 47.8°
降水量 61mm 64mm 50mm 18mm 4mm 1mm 0mm 4mm 8mm 9mm 45mm 42mm

临近城市