JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities | Rental Car | Special deals and events

天桥立 - 舞鹤  (京都)

22 八月 (星期二) 23 八月 (星期三)
33° 91° 32° 89°
26° 79° 25° 77°
多云 --% 晴间多云 20%
    最高气温 最低气温 降水概率
24 八月 (星期四) 晴间多云 33° 91° 24° 75° 30%
25 八月 (星期五) 多云间晴 33° 91° 26° 78° 30%
26 八月 (星期六) 多云间晴 33° 91° 25° 77° 30%
27 八月 (星期天) 多云间晴 33° 91° 24° 75° 30%
28 八月 (星期一) 多云间晴 32° 89° 24° 75° 30%
29 八月 (星期二) 阴,有小阵雨 29° 84° 25° 77° 50%
30 八月 (星期三) 晴,有零星阵雨 29° 84° 24° 75° 40%

月平均气象数据 (舞鹤 - 洛杉矶)

天桥立 - 舞鹤

  一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
最高气温 7.4° 45.3° 8.0° 46.4° 11.9° 53.4° 18.5° 65.3° 23.0° 73.4° 26.2° 79.2° 30.2° 86.4° 32.1° 89.8° 27.2° 81° 21.6° 70.9° 16.0° 60.8° 10.5° 50.9°
最低气温 0.4° 32.7° 0.4° 32.7° 2.5° 36.5° 7.3° 45.1° 12.4° 54.3° 17.4° 63.3° 22.0° 71.6° 23.0° 73.4° 19.1° 66.4° 12.6° 54.7° 7.1° 44.8° 2.6° 36.7°
降水量 166mm 148mm 140mm 112mm 145mm 170mm 181mm 134mm 208mm 145mm 139mm 141mm

洛杉矶

  一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
最高气温 18.7° 65.7° 18.8° 65.8° 18.6° 65.5° 19.7° 67.5° 20.6° 69.1° 22.2° 72° 24.1° 75.4° 24.8° 76.6° 24.8° 76.6° 23.6° 74.5° 21.3° 70.3° 18.8° 65.8°
最低气温 8.8° 47.8° 9.6° 49.3° 10.3° 50.5° 11.6° 52.9° 13.5° 56.3° 15.3° 59.5° 17.1° 62.8° 17.9° 64.2° 17.3° 63.1° 15.1° 59.2° 11.6° 52.9° 8.8° 47.8°
降水量 61mm 64mm 50mm 18mm 4mm 1mm 0mm 4mm 8mm 9mm 45mm 42mm

临近城市