JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities | Rental Car | Special deals and events

白川乡 - 高山  (岐阜)

18 十月 (星期三) 19 十月 (星期四)
19° 66° 14° 57°
48° 10° 50°
阴转雨 --% 阵雨 80%
    最高气温 最低气温 降水概率
20 十月 (星期五) 阴,有小阵雨 18° 64° 11° 51° 70%
21 十月 (星期六) 阴,有零星阵雨 18° 64° 48° 60%
22 十月 (星期天) 阴,有小阵雨 17° 62° 10° 50° 70%
23 十月 (星期一) 阴,有小阵雨 19° 66° 11° 51° 70%
24 十月 (星期二) 多云 18° 64° 11° 51° 40%
25 十月 (星期三) 晴,有零星阵雨 20° 68° 10° 50° 40%
26 十月 (星期四) 晴间多云 15° 59° 44° 30%

月平均气象数据 (高山 - 洛杉矶)

白川乡 - 高山

  一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
最高气温 3.0° 37.4° 4.2° 39.6° 9.1° 48.4° 16.9° 62.4° 22.3° 72.1° 25.7° 78.3° 29.0° 84.2° 30.7° 87.3° 25.6° 78.1° 19.2° 66.6° 12.7° 54.9° 6.2° 43.2°
最低气温 -5.1° 22.8° -5.2° 22.6° -2.0° 28.4° 3.2° 37.8° 9.0° 48.2° 14.6° 58.3° 18.9° 66° 19.7° 67.5° 15.7° 60.3° 8.5° 47.3° 2.4° 36.3° -2.1° 28.2°
降水量 97mm 99mm 123mm 119mm 137mm 172mm 231mm 165mm 236mm 134mm 99mm 88mm

洛杉矶

  一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
最高气温 18.7° 65.7° 18.8° 65.8° 18.6° 65.5° 19.7° 67.5° 20.6° 69.1° 22.2° 72° 24.1° 75.4° 24.8° 76.6° 24.8° 76.6° 23.6° 74.5° 21.3° 70.3° 18.8° 65.8°
最低气温 8.8° 47.8° 9.6° 49.3° 10.3° 50.5° 11.6° 52.9° 13.5° 56.3° 15.3° 59.5° 17.1° 62.8° 17.9° 64.2° 17.3° 63.1° 15.1° 59.2° 11.6° 52.9° 8.8° 47.8°
降水量 61mm 64mm 50mm 18mm 4mm 1mm 0mm 4mm 8mm 9mm 45mm 42mm

临近城市