JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities | Rental Car | Special deals and events

中部地區

chubu

新潟


26° 79° / 17° 63°
--%

名古屋


25° 77° / 21° 70°
--%

金澤


27° 81° / 21° 70°
--%

長野


28° 82° / 19° 66°
--%

靜岡


25° 77° / 21° 70°
--%

富山


27° 81° / 19° 66°
--%

甲府


27° 81° / 21° 70°
--%

福井


28° 82° / 21° 70°
--%

岐阜


25° 77° / 22° 72°
--%

回到全國地圖

[凡例] 最高氣溫 / 最低氣溫 / 降雨率

  29 六月 (星期四) 30 六月 (星期五)
    最高氣溫 最低氣溫 降雨率   最高氣溫 最低氣溫 降雨率
長野 (長野) 28° 82° 19° 66° --% 29° 84° 19° 66° 40%
松本 (長野) 27° 81° 19° 66° --% 28° 82° 18° 64° 40%
飯田 (長野) 26° 79° 19° 66° --% 30° 86° 19° 66° 40%
甲府 (山梨) 27° 81° 21° 70° --% 30° 86° 21° 69° 40%
河口湖 (山梨) 22° 72° 18° 64° --% 25° 77° 17° 62° 40%
靜岡 (靜岡) 25° 77° 21° 70° --% 29° 84° 22° 71° 50%
網代 (靜岡) 23° 73° 21° 70° --% 26° 78° 21° 69° 50%
三島 (靜岡) 26° 79° 21° 70° --% 28° 82° 21° 69° 50%
濱松 (靜岡) 24° 75° 21° 70° --% 29° 84° 22° 71° 50%
名古屋 (愛知) 25° 77° 21° 70° --% 32° 89° 21° 69° 50%
豐橋 (愛知) 24° 75° 20° 68° --% 28° 82° 22° 71° 50%
岐阜 (岐阜) 25° 77° 22° 72° --% 31° 87° 21° 69° 50%
高山 (岐阜) 26° 79° 18° 64° --% 31° 87° 17° 62° 50%
新潟 (新潟) 26° 79° 17° 63° --% 28° 82° 19° 66° 30%
長岡 (新潟) 29° 84° 18° 64° --% 29° 84° 19° 66° 30%
高田 (新潟) 28° 82° 18° 64° --% 27° 80° 18° 64° 30%
相川 (新潟) 26° 79° 16° 61° --% 26° 78° 17° 62° 30%
富山 (富山) 27° 81° 19° 66° --% 29° 84° 19° 66° 50%
伏木 (富山) 25° 77° 20° 68° --% 29° 84° 20° 68° 50%
金澤 (石川) 27° 81° 21° 70° --% 29° 84° 19° 66° 50%
輪島 (石川) 26° 79° 17° 63° --% 29° 84° 18° 64° 50%
福井 (福井) 28° 82° 21° 70° --% 31° 87° 19° 66° 50%
敦賀 (福井) 27° 81° 22° 72° --% 30° 86° 20° 68° 50%