JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities | Rental Car | Special deals and events

東北地區

tohoku

仙台


43° / 32°
--%

青森


39° / -1° 30°
--%

盛岡


39° / -4° 25°
--%

秋田


41° / -1° 30°
--%

山形


39° / -3° 27°
--%

福島


45° / -2° 28°
--%

回到全國地圖

[凡例] 最高氣溫 / 最低氣溫 / 降雨率

  14 十二月 (星期四) 15 十二月 (星期五)
    最高氣溫 最低氣溫 降雨率   最高氣溫 最低氣溫 降雨率
青森 (青森) 39° -1° 30° --% 41° -1° 31° 60%
陸奧 (青森) 37° 32° --% 39° -2° 29° 60%
八戶 (青森) 41° -2° 28° --% 42° -1° 31° 30%
秋田 (秋田) 41° -1° 30° --% 42° 32° 60%
橫手 (秋田) 36° -2° 28° --% 35° -1° 31° 60%
盛岡 (岩手) 39° -4° 25° --% 37° -4° 25° 30%
宮古 (岩手) 45° -2° 28° --% 44° -2° 29° 20%
大船渡 (岩手) 45° -1° 30° --% 44° -1° 31° 20%
仙台 (宮城) 43° 32° --% 44° -1° 31° 20%
白石 (宮城) 41° -3° 27° --% 44° -4° 25° 30%
山形 (山形) 39° -3° 27° --% 41° -3° 27° 30%
米澤 (山形) 37° -3° 27° --% 39° -5° 23° 30%
酒田 (山形) 41° 34° --% 41° 32° 30%
新庄 (山形) 36° -2° 28° --% 33° -4° 25° 30%
福島 (福島) 45° -2° 28° --% 46° -2° 29° 20%
小名濱 (福島) 48° -1° 30° --% 11° 51° 32° 20%
會津若松 (福島) 37° -4° 25° --% 41° -8° 18° 20%

今天 (日本時間)

14 十二月

氣溫單位設定:

觀光景點: