JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities | Rental Car | Special deals and events

鐮倉 - 橫濱  (神奈川)

20 二月 (星期二) 21 二月 (星期三)
12° 54° 10° 50°
37° 37°
多雲時晴 --% 晴時多雲 10%
    最高氣溫 最低氣溫 降雨率
22 二月 (星期四) 多雲 44° 33° 30%
23 二月 (星期五) 多雲 48° 35° 30%
24 二月 (星期六) 晴時多雲 11° 51° 37° 10%
25 二月 (星期日) 多雲 44° 33° 40%
26 二月 (星期一) 晴時偶陣雨 42° 37° 40%
27 二月 (星期二) 多雲時有雨 42° 37° 50%
28 二月 (星期三) 多雲時有雨 10° 50° 42° 50%

月平均氣象數據 (橫濱 - 洛杉磯)

鐮倉 - 橫濱

  一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
最高氣溫 9.9° 49.8° 10.3° 50.5° 13.2° 55.8° 18.5° 65.3° 22.4° 72.3° 24.9° 76.8° 28.7° 83.7° 30.6° 87.1° 26.7° 80.1° 21.5° 70.7° 16.7° 62.1° 12.4° 54.3°
最低氣溫 2.3° 36.1° 2.6° 36.7° 5.3° 41.5° 10.4° 50.7° 15.0° 59° 18.6° 65.5° 22.4° 72.3° 24.0° 75.2° 20.6° 69.1° 15.0° 59° 9.6° 49.3° 4.9° 40.8°
降雨量 59mm 68mm 141mm 144mm 152mm 190mm 169mm 165mm 234mm 206mm 107mm 55mm

洛杉磯

  一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
最高氣溫 18.7° 65.7° 18.8° 65.8° 18.6° 65.5° 19.7° 67.5° 20.6° 69.1° 22.2° 72° 24.1° 75.4° 24.8° 76.6° 24.8° 76.6° 23.6° 74.5° 21.3° 70.3° 18.8° 65.8°
最低氣溫 8.8° 47.8° 9.6° 49.3° 10.3° 50.5° 11.6° 52.9° 13.5° 56.3° 15.3° 59.5° 17.1° 62.8° 17.9° 64.2° 17.3° 63.1° 15.1° 59.2° 11.6° 52.9° 8.8° 47.8°
降雨量 61mm 64mm 50mm 18mm 4mm 1mm 0mm 4mm 8mm 9mm 45mm 42mm

近鄰的城市