JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities | Rental Car | Special deals and events

箱根 - 小田原  (神奈川)

19 一月 (星期五) 20 一月 (星期六)
12° 54° 12° 53°
36° 35°
晴轉陰 --% 多雲時晴 30%
    最高氣溫 最低氣溫 降雨率
21 一月 (星期日) 晴時多雲 12° 53° 32° 10%
22 一月 (星期一) 多雲時有偶陣雨或雪 39° 33° 70%
23 一月 (星期二) 多雲時晴 48° 33° 30%
24 一月 (星期三) 多雲時晴 44° -1° 31° 10%
25 一月 (星期四) 晴時多雲 41° -3° 27° 10%
26 一月 (星期五) 晴時多雲 44° -2° 29° 30%
27 一月 (星期六) 晴時多雲 48° -2° 29° 30%

月平均氣象數據 (小田原 - 洛杉磯)

箱根 - 小田原

  一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
最高氣溫 10.5° 50.9° 10.8° 51.4° 13.4° 56.1° 18.5° 65.3° 22.3° 72.1° 24.7° 76.5° 28.4° 83.1° 30.0° 86° 26.7° 80.1° 21.8° 71.2° 17.2° 63° 13.1° 55.6°
最低氣溫 0.6° 33.1° 1.0° 33.8° 4.1° 39.4° 9.1° 48.4° 13.6° 56.5° 17.6° 63.7° 21.6° 70.9° 22.7° 72.9° 19.4° 66.9° 13.6° 56.5° 8.1° 46.6° 3.1° 37.6°
降雨量 80mm 95mm 188mm 190mm 185mm 244mm 198mm 204mm 247mm 206mm 123mm 60mm

洛杉磯

  一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
最高氣溫 18.7° 65.7° 18.8° 65.8° 18.6° 65.5° 19.7° 67.5° 20.6° 69.1° 22.2° 72° 24.1° 75.4° 24.8° 76.6° 24.8° 76.6° 23.6° 74.5° 21.3° 70.3° 18.8° 65.8°
最低氣溫 8.8° 47.8° 9.6° 49.3° 10.3° 50.5° 11.6° 52.9° 13.5° 56.3° 15.3° 59.5° 17.1° 62.8° 17.9° 64.2° 17.3° 63.1° 15.1° 59.2° 11.6° 52.9° 8.8° 47.8°
降雨量 61mm 64mm 50mm 18mm 4mm 1mm 0mm 4mm 8mm 9mm 45mm 42mm

近鄰的城市