JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities | Rental Car | Special deals and events

日光 - 大田原  (櫪木)

23 三月 (星期五) 24 三月 (星期六)
13° 55° 15° 59°
39° 32°
多雲時晴 --% 晴時多雲 10%
    最高氣溫 最低氣溫 降雨率
25 三月 (星期日) 晴時多雲 17° 62° 32° 10%
26 三月 (星期一) 晴時多雲 20° 68° 35° 10%
27 三月 (星期二) 多雲時晴 20° 68° 39° 20%
28 三月 (星期三) 多雲時晴 22° 71° 42° 30%
29 三月 (星期四) 多雲時晴 23° 73° 44° 20%
30 三月 (星期五) 晴時多雲 17° 62° 41° 30%
31 三月 (星期六) 晴時多雲 15° 59° 37° 30%

月平均氣象數據 (大田原 - 洛杉磯)

日光 - 大田原

  一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
最高氣溫 7.2° 45° 8.0° 46.4° 11.4° 52.5° 17.5° 63.5° 21.7° 71.1° 24.4° 75.9° 27.8° 82° 29.5° 85.1° 25.4° 77.7° 20.1° 68.2° 14.9° 58.8° 10.0° 50°
最低氣溫 -3.2° 26.2° -2.7° 27.1° 0.1° 32.2° 5.5° 41.9° 10.9° 51.6° 15.4° 59.7° 19.3° 66.7° 20.5° 68.9° 16.5° 61.7° 9.9° 49.8° 3.6° 38.5° -1.0° 30.2°
降雨量 33mm 42mm 85mm 110mm 134mm 170mm 209mm 238mm 207mm 139mm 69mm 34mm

洛杉磯

  一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
最高氣溫 18.7° 65.7° 18.8° 65.8° 18.6° 65.5° 19.7° 67.5° 20.6° 69.1° 22.2° 72° 24.1° 75.4° 24.8° 76.6° 24.8° 76.6° 23.6° 74.5° 21.3° 70.3° 18.8° 65.8°
最低氣溫 8.8° 47.8° 9.6° 49.3° 10.3° 50.5° 11.6° 52.9° 13.5° 56.3° 15.3° 59.5° 17.1° 62.8° 17.9° 64.2° 17.3° 63.1° 15.1° 59.2° 11.6° 52.9° 8.8° 47.8°
降雨量 61mm 64mm 50mm 18mm 4mm 1mm 0mm 4mm 8mm 9mm 45mm 42mm

近鄰的城市