JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities | Rental Car | Special deals and events

松島 - 仙台  (宮城)

20 九月 (星期三) 21 九月 (星期四)
28° 82° 27° 80°
18° 64° 18° 64°
晴時多雲 --% 晴時多雲 10%
    最高氣溫 最低氣溫 降雨率
22 九月 (星期五) 晴轉陰 24° 75° 16° 60° 10%
23 九月 (星期六) 多雲 23° 73° 17° 62° 40%
24 九月 (星期日) 多雲時晴 25° 77° 17° 62° 10%
25 九月 (星期一) 晴時多雲 25° 77° 16° 60° 10%
26 九月 (星期二) 多雲時晴 25° 77° 16° 60° 40%
27 九月 (星期三) 晴時偶陣雨 25° 77° 19° 66° 40%
28 九月 (星期四) 晴時多雲 22° 71° 17° 62° 30%

月平均氣象數據 (仙台 - 洛杉磯)

松島 - 仙台

  一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
最高氣溫 5.3° 41.5° 5.9° 42.6° 9.2° 48.6° 15.0° 59° 19.4° 66.9° 22.3° 72.1° 25.7° 78.3° 27.9° 82.2° 24.4° 75.9° 19.4° 66.9° 13.7° 56.7° 8.4° 47.1°
最低氣溫 -1.7° 28.9° -1.5° 29.3° 0.9° 33.6° 6.1° 43° 11.1° 52° 15.5° 59.9° 19.5° 67.1° 21.4° 70.5° 17.6° 63.7° 11.2° 52.2° 5.2° 41.4° 0.9° 33.6°
降雨量 37mm 38mm 68mm 98mm 110mm 146mm 179mm 167mm 188mm 122mm 65mm 37mm

洛杉磯

  一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
最高氣溫 18.7° 65.7° 18.8° 65.8° 18.6° 65.5° 19.7° 67.5° 20.6° 69.1° 22.2° 72° 24.1° 75.4° 24.8° 76.6° 24.8° 76.6° 23.6° 74.5° 21.3° 70.3° 18.8° 65.8°
最低氣溫 8.8° 47.8° 9.6° 49.3° 10.3° 50.5° 11.6° 52.9° 13.5° 56.3° 15.3° 59.5° 17.1° 62.8° 17.9° 64.2° 17.3° 63.1° 15.1° 59.2° 11.6° 52.9° 8.8° 47.8°
降雨量 61mm 64mm 50mm 18mm 4mm 1mm 0mm 4mm 8mm 9mm 45mm 42mm

近鄰的城市