JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities | Rental Car | Special deals and events

松島 - 仙台  (宮城)

19 一月 (星期五) 20 一月 (星期六)
43° 42°
36° -4° 25°
晴天 --% 晴轉陰 0%
    最高氣溫 最低氣溫 降雨率
21 一月 (星期日) 晴時多雲 41° -1° 31° 10%
22 一月 (星期一) 多雲轉雪 35° -3° 27° 70%
23 一月 (星期二) 多雲時有雪 39° -2° 29° 70%
24 一月 (星期三) 多雲時有偶陣雪 32° -5° 23° 50%
25 一月 (星期四) 多雲時晴 -1° 31° -6° 22° 30%
26 一月 (星期五) 多雲時有雪 33° -4° 25° 50%
27 一月 (星期六) 多雲時有偶陣雪 35° -3° 27° 50%

月平均氣象數據 (仙台 - 洛杉磯)

松島 - 仙台

  一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
最高氣溫 5.3° 41.5° 5.9° 42.6° 9.2° 48.6° 15.0° 59° 19.4° 66.9° 22.3° 72.1° 25.7° 78.3° 27.9° 82.2° 24.4° 75.9° 19.4° 66.9° 13.7° 56.7° 8.4° 47.1°
最低氣溫 -1.7° 28.9° -1.5° 29.3° 0.9° 33.6° 6.1° 43° 11.1° 52° 15.5° 59.9° 19.5° 67.1° 21.4° 70.5° 17.6° 63.7° 11.2° 52.2° 5.2° 41.4° 0.9° 33.6°
降雨量 37mm 38mm 68mm 98mm 110mm 146mm 179mm 167mm 188mm 122mm 65mm 37mm

洛杉磯

  一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
最高氣溫 18.7° 65.7° 18.8° 65.8° 18.6° 65.5° 19.7° 67.5° 20.6° 69.1° 22.2° 72° 24.1° 75.4° 24.8° 76.6° 24.8° 76.6° 23.6° 74.5° 21.3° 70.3° 18.8° 65.8°
最低氣溫 8.8° 47.8° 9.6° 49.3° 10.3° 50.5° 11.6° 52.9° 13.5° 56.3° 15.3° 59.5° 17.1° 62.8° 17.9° 64.2° 17.3° 63.1° 15.1° 59.2° 11.6° 52.9° 8.8° 47.8°
降雨量 61mm 64mm 50mm 18mm 4mm 1mm 0mm 4mm 8mm 9mm 45mm 42mm

近鄰的城市