JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities | Rental Car | Special deals and events

平泉 - 盛岡  (岩手)

20 一月 (星期六) 21 一月 (星期日)
34° 33°
-10° 14° -7° 20°
晴轉陰 --% 多雲時晴 30%
    最高氣溫 最低氣溫 降雨率
22 一月 (星期一) 多雲轉雪 32° -9° 16° 70%
23 一月 (星期二) 陣雪 35° -6° 22° 80%
24 一月 (星期三) 陣雪 -2° 29° -9° 16° 70%
25 一月 (星期四) 陣雪 -3° 27° -10° 14° 70%
26 一月 (星期五) 多雲時有雪 -6° 22° -9° 16° 50%
27 一月 (星期六) 多雲時有偶陣雪 -5° 23° -9° 16° 50%
28 一月 (星期日) 多雲時有偶陣雪 -3° 27° -8° 18° 50%

月平均氣象數據 (盛岡 - 洛杉磯)

平泉 - 盛岡

  一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
最高氣溫 1.8° 35.2° 2.9° 37.2° 7.0° 44.6° 14.4° 57.9° 19.7° 67.5° 23.5° 74.3° 26.4° 79.5° 28.3° 82.9° 23.6° 74.5° 17.6° 63.7° 10.6° 51.1° 4.6° 40.3°
最低氣溫 -5.6° 21.9° -5.2° 22.6° -2.2° 28° 3.0° 37.4° 8.5° 47.3° 13.8° 56.8° 18.1° 64.6° 19.6° 67.3° 14.6° 58.3° 7.3° 45.1° 1.5° 34.7° -2.4° 27.7°
降雨量 53mm 49mm 81mm 88mm 103mm 110mm 186mm 184mm 160mm 93mm 90mm 71mm

洛杉磯

  一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
最高氣溫 18.7° 65.7° 18.8° 65.8° 18.6° 65.5° 19.7° 67.5° 20.6° 69.1° 22.2° 72° 24.1° 75.4° 24.8° 76.6° 24.8° 76.6° 23.6° 74.5° 21.3° 70.3° 18.8° 65.8°
最低氣溫 8.8° 47.8° 9.6° 49.3° 10.3° 50.5° 11.6° 52.9° 13.5° 56.3° 15.3° 59.5° 17.1° 62.8° 17.9° 64.2° 17.3° 63.1° 15.1° 59.2° 11.6° 52.9° 8.8° 47.8°
降雨量 61mm 64mm 50mm 18mm 4mm 1mm 0mm 4mm 8mm 9mm 45mm 42mm

近鄰的城市