JNTO Global Home |  Weather |  Hotels & Ryokan |  Restaurants |  Tours & Activities

雲仙 - 長崎  (長崎)

28 四月 (星期五) 29 四月 (星期六)
21° 70° 23° 73°
11° 52° 15° 59°
晴天 --% 晴天 10%
    最高氣溫 最低氣溫 降雨率
30 四月 (星期日) 晴時多雲 24° 75° 14° 57° 10%
01 五月 (星期一) 多雲時晴 23° 73° 15° 59° 20%
02 五月 (星期二) 多雲時晴 24° 75° 14° 57° 20%
03 五月 (星期三) 多雲時晴 24° 75° 14° 57° 20%
04 五月 (星期四) 晴時多雲 24° 75° 15° 59° 10%
05 五月 (星期五) 晴時偶陣雨 20° 68° 13° 55° 40%
06 五月 (星期六) 晴時偶陣雨 20° 68° 14° 57° 40%

月平均氣象數據 (長崎 - 洛杉磯)

雲仙 - 長崎

  一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
最高氣溫 10.4° 50.7° 11.7° 53.1° 14.8° 58.6° 19.7° 67.5° 23.5° 74.3° 26.4° 79.5° 30.1° 86.2° 31.7° 89.1° 28.6° 83.5° 23.8° 74.8° 18.3° 64.9° 13.1° 55.6°
最低氣溫 3.8° 38.8° 4.4° 39.9° 7.3° 45.1° 11.6° 52.9° 15.8° 60.4° 20.0° 68° 24.3° 75.7° 25.1° 77.2° 21.8° 71.2° 16.1° 61° 10.8° 51.4° 5.9° 42.6°
降雨量 64mm 86mm 132mm 151mm 179mm 315mm 314mm 195mm 189mm 86mm 86mm 61mm

洛杉磯

  一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
最高氣溫 18.7° 65.7° 18.8° 65.8° 18.6° 65.5° 19.7° 67.5° 20.6° 69.1° 22.2° 72° 24.1° 75.4° 24.8° 76.6° 24.8° 76.6° 23.6° 74.5° 21.3° 70.3° 18.8° 65.8°
最低氣溫 8.8° 47.8° 9.6° 49.3° 10.3° 50.5° 11.6° 52.9° 13.5° 56.3° 15.3° 59.5° 17.1° 62.8° 17.9° 64.2° 17.3° 63.1° 15.1° 59.2° 11.6° 52.9° 8.8° 47.8°
降雨量 61mm 64mm 50mm 18mm 4mm 1mm 0mm 4mm 8mm 9mm 45mm 42mm

近鄰的城市