JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities | Rental Car | Special deals and events

太宰府 - 福岡  (福岡)

24 三月 (星期六) 25 三月 (星期日)
18° 64° 18° 64°
41° 44°
晴天 --% 多雲時晴 10%
    最高氣溫 最低氣溫 降雨率
26 三月 (星期一) 多雲時晴 19° 66° 48° 20%
27 三月 (星期二) 多雲時晴 21° 69° 46° 20%
28 三月 (星期三) 晴時多雲 22° 71° 48° 10%
29 三月 (星期四) 晴時多雲 22° 71° 10° 50° 10%
30 三月 (星期五) 晴時多雲 20° 68° 11° 51° 20%
31 三月 (星期六) 晴時多雲 22° 71° 10° 50° 30%
01 四月 (星期日) 晴時偶陣雨 23° 73° 13° 55° 40%

月平均氣象數據 (福岡 - 洛杉磯)

太宰府 - 福岡

  一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
最高氣溫 9.9° 49.8° 11.1° 52° 14.4° 57.9° 19.5° 67.1° 23.7° 74.7° 26.9° 80.4° 30.9° 87.6° 32.1° 89.8° 28.3° 82.9° 23.4° 74.1° 17.8° 64° 12.6° 54.7°
最低氣溫 3.5° 38.3° 4.1° 39.4° 6.7° 44.1° 11.2° 52.2° 15.6° 60.1° 19.9° 67.8° 24.3° 75.7° 25.0° 77° 21.3° 70.3° 15.4° 59.7° 10.2° 50.4° 5.6° 42.1°
降雨量 68mm 72mm 113mm 117mm 143mm 255mm 278mm 172mm 178mm 74mm 85mm 60mm

洛杉磯

  一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
最高氣溫 18.7° 65.7° 18.8° 65.8° 18.6° 65.5° 19.7° 67.5° 20.6° 69.1° 22.2° 72° 24.1° 75.4° 24.8° 76.6° 24.8° 76.6° 23.6° 74.5° 21.3° 70.3° 18.8° 65.8°
最低氣溫 8.8° 47.8° 9.6° 49.3° 10.3° 50.5° 11.6° 52.9° 13.5° 56.3° 15.3° 59.5° 17.1° 62.8° 17.9° 64.2° 17.3° 63.1° 15.1° 59.2° 11.6° 52.9° 8.8° 47.8°
降雨量 61mm 64mm 50mm 18mm 4mm 1mm 0mm 4mm 8mm 9mm 45mm 42mm

近鄰的城市