JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities | Rental Car | Special deals and events

天橋立 - 舞鶴  (京都)

20 一月 (星期六) 21 一月 (星期日)
11° 52° 10° 50°
32° 32°
晴轉陰 --% 多雲時晴 30%
    最高氣溫 最低氣溫 降雨率
22 一月 (星期一) 多雲時有偶陣雨或雪 44° 32° 70%
23 一月 (星期二) 多雲時有偶陣雪或雨 46° 32° 60%
24 一月 (星期三) 多雲時有偶陣雪 37° -2° 29° 60%
25 一月 (星期四) 多雲時有偶陣雪 35° -3° 27° 60%
26 一月 (星期五) 多雲時有雪或雨 41° 33° 50%
27 一月 (星期六) 多雲時有雪或雨 42° 35° 50%
28 一月 (星期日) 多雲時有偶陣雨 41° 37° 50%

月平均氣象數據 (舞鶴 - 洛杉磯)

天橋立 - 舞鶴

  一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
最高氣溫 7.4° 45.3° 8.0° 46.4° 11.9° 53.4° 18.5° 65.3° 23.0° 73.4° 26.2° 79.2° 30.2° 86.4° 32.1° 89.8° 27.2° 81° 21.6° 70.9° 16.0° 60.8° 10.5° 50.9°
最低氣溫 0.4° 32.7° 0.4° 32.7° 2.5° 36.5° 7.3° 45.1° 12.4° 54.3° 17.4° 63.3° 22.0° 71.6° 23.0° 73.4° 19.1° 66.4° 12.6° 54.7° 7.1° 44.8° 2.6° 36.7°
降雨量 166mm 148mm 140mm 112mm 145mm 170mm 181mm 134mm 208mm 145mm 139mm 141mm

洛杉磯

  一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
最高氣溫 18.7° 65.7° 18.8° 65.8° 18.6° 65.5° 19.7° 67.5° 20.6° 69.1° 22.2° 72° 24.1° 75.4° 24.8° 76.6° 24.8° 76.6° 23.6° 74.5° 21.3° 70.3° 18.8° 65.8°
最低氣溫 8.8° 47.8° 9.6° 49.3° 10.3° 50.5° 11.6° 52.9° 13.5° 56.3° 15.3° 59.5° 17.1° 62.8° 17.9° 64.2° 17.3° 63.1° 15.1° 59.2° 11.6° 52.9° 8.8° 47.8°
降雨量 61mm 64mm 50mm 18mm 4mm 1mm 0mm 4mm 8mm 9mm 45mm 42mm

近鄰的城市