JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities | Rental Car | Special deals and events

輕井澤 - 松本  (長野)

22 三月 (星期四) 23 三月 (星期五)
12° 53° 46°
33° 32°
雨轉多雲 --% 多雲時晴 20%
    最高氣溫 最低氣溫 降雨率
24 三月 (星期六) 多雲時晴 15° 59° -4° 25° 20%
25 三月 (星期日) 晴時多雲 14° 57° -2° 29° 10%
26 三月 (星期一) 晴時多雲 21° 69° -2° 29° 10%
27 三月 (星期二) 多雲時晴 19° 66° 35° 20%
28 三月 (星期三) 晴時多雲 17° 62° 41° 30%
29 三月 (星期四) 晴時多雲 15° 59° 37° 30%
30 三月 (星期五) 晴時多雲 18° 64° 33° 30%

月平均氣象數據 (松本 - 洛杉磯)

輕井澤 - 松本

  一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
最高氣溫 5.0° 41° 6.0° 42.8° 10.5° 50.9° 17.8° 64° 22.9° 73.2° 26.0° 78.8° 29.4° 84.9° 31.1° 88° 25.7° 78.3° 19.3° 66.7° 13.6° 56.5° 8.0° 46.4°
最低氣溫 -5.2° 22.6° -4.8° 23.4° -1.5° 29.3° 4.1° 39.4° 9.9° 49.8° 14.9° 58.8° 19.2° 66.6° 20.2° 68.4° 15.9° 60.6° 8.4° 47.1° 2.1° 35.8° -2.7° 27.1°
降雨量 36mm 44mm 80mm 75mm 100mm 126mm 138mm 92mm 156mm 102mm 55mm 28mm

洛杉磯

  一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
最高氣溫 18.7° 65.7° 18.8° 65.8° 18.6° 65.5° 19.7° 67.5° 20.6° 69.1° 22.2° 72° 24.1° 75.4° 24.8° 76.6° 24.8° 76.6° 23.6° 74.5° 21.3° 70.3° 18.8° 65.8°
最低氣溫 8.8° 47.8° 9.6° 49.3° 10.3° 50.5° 11.6° 52.9° 13.5° 56.3° 15.3° 59.5° 17.1° 62.8° 17.9° 64.2° 17.3° 63.1° 15.1° 59.2° 11.6° 52.9° 8.8° 47.8°
降雨量 61mm 64mm 50mm 18mm 4mm 1mm 0mm 4mm 8mm 9mm 45mm 42mm

近鄰的城市