JNTO Global Home |  Weather |  Hotels & Ryokan |  Restaurants |  Tours & Activities

富良野 - 旭川  (北海道)

01 三月 (星期三) 02 三月 (星期四)
44° 44°
-2° 29° 32°
多雲 --% 多雲時有偶陣雪 50%
    最高氣溫 最低氣溫 降雨率
03 三月 (星期五) 多雲時有雪 35° -5° 23° 50%
04 三月 (星期六) 多雲時有偶陣雪 -2° 29° -8° 18° 50%
05 三月 (星期日) 多雲時晴 35° -6° 22° 30%
06 三月 (星期一) 多雲時晴 39° -7° 20° 30%
07 三月 (星期二) 多雲時晴 39° -6° 22° 30%
08 三月 (星期三) 多雲時有偶陣雪 33° -4° 25° 50%
09 三月 (星期四) 多雲時有偶陣雪 33° -4° 25° 50%

月平均氣象數據 (旭川 - 洛杉磯)

富良野 - 旭川

  一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
最高氣溫 -3.5° 25.7° -2.1° 28.2° 2.6° 36.7° 11.7° 53.1° 17.7° 63.9° 22.9° 73.2° 25.8° 78.4° 26.3° 79.3° 21.6° 70.9° 14.8° 58.6° 5.8° 42.4° -0.8° 30.6°
最低氣溫 -12.3° 9.9° -12.7° 9.1° -6.3° 20.7° 0.0° 32° 5.4° 41.7° 11.6° 52.9° 15.9° 60.6° 16.8° 62.2° 11.2° 52.2° 3.9° 39° -2.0° 28.4° -7.9° 17.8°
降雨量 70mm 51mm 54mm 48mm 65mm 64mm 109mm 134mm 131mm 104mm 117mm 97mm

洛杉磯

  一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
最高氣溫 18.7° 65.7° 18.8° 65.8° 18.6° 65.5° 19.7° 67.5° 20.6° 69.1° 22.2° 72° 24.1° 75.4° 24.8° 76.6° 24.8° 76.6° 23.6° 74.5° 21.3° 70.3° 18.8° 65.8°
最低氣溫 8.8° 47.8° 9.6° 49.3° 10.3° 50.5° 11.6° 52.9° 13.5° 56.3° 15.3° 59.5° 17.1° 62.8° 17.9° 64.2° 17.3° 63.1° 15.1° 59.2° 11.6° 52.9° 8.8° 47.8°
降雨量 61mm 64mm 50mm 18mm 4mm 1mm 0mm 4mm 8mm 9mm 45mm 42mm

近鄰的城市