JNTO Global Home |  Weather |  Hotels & Ryokan |  Restaurants |  Tours & Activities

大阪  (大阪)

06 三月 (星期五) 07 三月 (星期六)
12° 54° 12° 53°
37° 41°
多雲轉晴 --% 多雲轉偶陣雨 50%
    最高氣溫 最低氣溫 降雨率
08 三月 (星期日) 多雲時晴 15° 59° 44° 30%
09 三月 (星期一) 多雲時晴 15° 59° 42° 30%
10 三月 (星期二) 多雲時晴 46° 39° 30%
11 三月 (星期三) 多雲時晴 48° 33° 30%
12 三月 (星期四) 多雲時晴 10° 50° 37° 30%
13 三月 (星期五) 晴時多雲 13° 55° 35° 30%
14 三月 (星期六) 晴時多雲 15° 59° 37° 30%

月平均氣象數據 (大阪 - 紐約)

大阪

  一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
最高氣溫 9.5° 49.1° 10.2° 50.4° 13.7° 56.7° 19.9° 67.8° 24.5° 76.1° 27.8° 82° 31.6° 88.9° 33.4° 92.1° 29.3° 84.7° 23.3° 73.9° 17.6° 63.7° 12.3° 54.1°
最低氣溫 2.8° 37° 2.9° 37.2° 5.6° 42.1° 10.7° 51.3° 15.6° 60.1° 20.0° 68° 24.3° 75.7° 25.4° 77.7° 21.7° 71.1° 15.5° 59.9° 9.9° 49.8° 5.1° 41.2°
降雨量 45mm 62mm 104mm 104mm 146mm 185mm 157mm 91mm 161mm 112mm 69mm 44mm

紐約

  一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
最高氣溫 3.1° 37.6° 4.2° 39.6° 8.9° 48° 14.6° 58.3° 19.8° 67.6° 25° 77° 28.2° 82.8° 27.7° 81.9° 23.9° 75° 18.2° 64.8° 12.1° 53.8° 5.9° 42.6°
最低氣溫 -3.9° 25° -3.2° 26.2° 1.1° 34° 42.8° 11.3° 52.3° 16.6° 61.9° 20.1° 68.2° 19.6° 67.3° 15.6° 60.1° 9.6° 49.3° 4.7° 40.5° -0.8° 30.6°
降雨量 81mm 77mm 91mm 99mm 97mm 93mm 97mm 87mm 84mm 73mm 93mm 87mm

近鄰的城市