JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities | Rental Car | Special deals and events

大阪  (大阪)

22 一月 (星期一) 23 一月 (星期二)
43° 46°
39° 33°
多雲轉雨 --% 多雲時晴 30%
    最高氣溫 最低氣溫 降雨率
24 一月 (星期三) 多雲時晴 37° 32° 30%
25 一月 (星期四) 多雲時晴 39° 32° 30%
26 一月 (星期五) 多雲時晴 41° 32° 30%
27 一月 (星期六) 多雲時晴 44° 33° 30%
28 一月 (星期日) 多雲時晴 46° 33° 30%
29 一月 (星期一) 晴時多雲 44° 35° 30%
30 一月 (星期二) 晴時多雲 44° 33° 30%

月平均氣象數據 (大阪 - 洛杉磯)

大阪

  一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
最高氣溫 9.5° 49.1° 10.2° 50.4° 13.7° 56.7° 19.9° 67.8° 24.5° 76.1° 27.8° 82° 31.6° 88.9° 33.4° 92.1° 29.3° 84.7° 23.3° 73.9° 17.6° 63.7° 12.3° 54.1°
最低氣溫 2.8° 37° 2.9° 37.2° 5.6° 42.1° 10.7° 51.3° 15.6° 60.1° 20.0° 68° 24.3° 75.7° 25.4° 77.7° 21.7° 71.1° 15.5° 59.9° 9.9° 49.8° 5.1° 41.2°
降雨量 45mm 62mm 104mm 104mm 146mm 185mm 157mm 91mm 161mm 112mm 69mm 44mm

洛杉磯

  一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
最高氣溫 18.7° 65.7° 18.8° 65.8° 18.6° 65.5° 19.7° 67.5° 20.6° 69.1° 22.2° 72° 24.1° 75.4° 24.8° 76.6° 24.8° 76.6° 23.6° 74.5° 21.3° 70.3° 18.8° 65.8°
最低氣溫 8.8° 47.8° 9.6° 49.3° 10.3° 50.5° 11.6° 52.9° 13.5° 56.3° 15.3° 59.5° 17.1° 62.8° 17.9° 64.2° 17.3° 63.1° 15.1° 59.2° 11.6° 52.9° 8.8° 47.8°
降雨量 61mm 64mm 50mm 18mm 4mm 1mm 0mm 4mm 8mm 9mm 45mm 42mm

近鄰的城市