JNTO Global Home |  Weather |  Hotels & Ryokan |  Restaurants |  Tours & Activities

東京  (東京)

09 十二月 (星期五) 10 十二月 (星期六)
17° 63° 13° 55°
41° 41°
多雲轉晴 --% 晴時多雲 10%
    最高氣溫 最低氣溫 降雨率
11 十二月 (星期日) 晴時多雲 11° 51° 37° 10%
12 十二月 (星期一) 晴時多雲 11° 51° 35° 10%
13 十二月 (星期二) 多雲 14° 57° 41° 40%
14 十二月 (星期三) 多雲時有偶陣雨 13° 55° 46° 60%
15 十二月 (星期四) 晴時多雲 11° 51° 41° 20%
16 十二月 (星期五) 晴時多雲 10° 50° 39° 30%
17 十二月 (星期六) 多雲時有偶陣雨 42° 41° 50%

月平均氣象數據 (東京 - 洛杉磯)

東京

  一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
最高氣溫 9.6° 49.3° 10.4° 50.7° 13.6° 56.5° 19.0° 66.2° 22.9° 73.2° 25.5° 77.9° 29.2° 84.6° 30.8° 87.4° 26.9° 80.4° 21.5° 70.7° 16.3° 61.3° 11.9° 53.4°
最低氣溫 0.9° 33.6° 1.7° 35.1° 4.4° 39.9° 9.4° 48.9° 14.0° 57.2° 18.0° 64.4° 21.8° 71.2° 23.0° 73.4° 19.7° 67.5° 14.2° 57.6° 8.3° 46.9° 3.5° 38.3°
降雨量 52mm 56mm 118mm 125mm 138mm 168mm 154mm 168mm 210mm 198mm 93mm 51mm

洛杉磯

  一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
最高氣溫 18.7° 65.7° 18.8° 65.8° 18.6° 65.5° 19.7° 67.5° 20.6° 69.1° 22.2° 72° 24.1° 75.4° 24.8° 76.6° 24.8° 76.6° 23.6° 74.5° 21.3° 70.3° 18.8° 65.8°
最低氣溫 8.8° 47.8° 9.6° 49.3° 10.3° 50.5° 11.6° 52.9° 13.5° 56.3° 15.3° 59.5° 17.1° 62.8° 17.9° 64.2° 17.3° 63.1° 15.1° 59.2° 11.6° 52.9° 8.8° 47.8°
降雨量 61mm 64mm 50mm 18mm 4mm 1mm 0mm 4mm 8mm 9mm 45mm 42mm

近鄰的城市

今天 (日本時間)

08 十二月

氣溫單位設定:

觀光景點: