JNTO Global Home |  Weather |  Hotels & Ryokan |  Restaurants |  Tours & Activities

東京  (東京)

01 十一月 (星期六) 02 十一月 (星期日)
19° 66° 24° 75°
17° 63° 18° 64°
多雲轉雨 --% 多雲 40%
    最高氣溫 最低氣溫 降雨率
03 十一月 (星期一) 多雲時晴 22° 71° 17° 62° 30%
04 十一月 (星期二) 晴時多雲 18° 64° 12° 53° 20%
05 十一月 (星期三) 晴時多雲 20° 68° 11° 51° 20%
06 十一月 (星期四) 多雲 21° 69° 12° 53° 40%
07 十一月 (星期五) 多雲時有偶陣雨 20° 68° 14° 57° 50%
08 十一月 (星期六) 多雲時晴 17° 62° 13° 55° 30%
09 十一月 (星期日) 晴時多雲 20° 68° 13° 55° 30%

月平均氣象數據 (東京 - 紐約)

東京

  一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
最高氣溫 9.9° 49.8° 10.4° 50.7° 13.3° 55.9° 18.8° 65.8° 22.8° 73° 25.5° 77.9° 29.4° 84.9° 31.1° 88° 27.2° 81° 21.8° 71.2° 16.9° 62.4° 12.4° 54.3°
最低氣溫 2.5° 36.5° 2.9° 37.2° 5.6° 42.1° 10.7° 51.3° 15.4° 59.7° 19.1° 66.4° 23.0° 73.4° 24.5° 76.1° 21.1° 70° 15.4° 59.7° 9.9° 49.8° 5.1° 41.2°
降雨量 52mm 56mm 118mm 125mm 138mm 168mm 154mm 168mm 210mm 198mm 93mm 51mm

紐約

  一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
最高氣溫 3.1° 37.6° 4.2° 39.6° 8.9° 48° 14.6° 58.3° 19.8° 67.6° 25° 77° 28.2° 82.8° 27.7° 81.9° 23.9° 75° 18.2° 64.8° 12.1° 53.8° 5.9° 42.6°
最低氣溫 -3.9° 25° -3.2° 26.2° 1.1° 34° 42.8° 11.3° 52.3° 16.6° 61.9° 20.1° 68.2° 19.6° 67.3° 15.6° 60.1° 9.6° 49.3° 4.7° 40.5° -0.8° 30.6°
降雨量 81mm 77mm 91mm 99mm 97mm 93mm 97mm 87mm 84mm 73mm 93mm 87mm

近鄰的城市