JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities | Rental Car | Special deals and events

札幌  (北海道)

22 二月 (星期四) 23 二月 (星期五)
-1° 30° 35°
-9° 16° -6° 22°
多雲轉雪 --% 多雲時有偶陣雪 60%
    最高氣溫 最低氣溫 降雨率
24 二月 (星期六) 多雲時有雪 -1° 31° -5° 23° 70%
25 二月 (星期日) 多雲時有偶陣雪 -1° 31° -7° 20° 60%
26 二月 (星期一) 多雲 -1° 31° -8° 18° 40%
27 二月 (星期二) 多雲 32° -7° 20° 40%
28 二月 (星期三) 多雲時晴 35° -7° 20° 30%
01 三月 (星期四) 多雲時有雪 33° -1° 31° 50%
02 三月 (星期五) 多雲時有雪 33° -4° 25° 50%

月平均氣象數據 (札幌 - 洛杉磯)

札幌

  一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
最高氣溫 -0.6° 30.9° 0.1° 32.2° 4.0° 39.2° 11.5° 52.7° 17.3° 63.1° 21.5° 70.7° 24.9° 76.8° 26.4° 79.5° 22.4° 72.3° 16.2° 61.2° 8.5° 47.3° 2.1° 35.8°
最低氣溫 -7.0° 19.4° -6.6° 20.1° -2.9° 26.8° 3.2° 37.8° 8.3° 46.9° 12.9° 55.2° 17.3° 63.1° 19.1° 66.4° 14.2° 57.6° 7.5° 45.5° 1.3° 34.3° -4.1° 24.6°
降雨量 114mm 94mm 78mm 57mm 53mm 47mm 81mm 124mm 135mm 109mm 104mm 112mm

洛杉磯

  一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
最高氣溫 18.7° 65.7° 18.8° 65.8° 18.6° 65.5° 19.7° 67.5° 20.6° 69.1° 22.2° 72° 24.1° 75.4° 24.8° 76.6° 24.8° 76.6° 23.6° 74.5° 21.3° 70.3° 18.8° 65.8°
最低氣溫 8.8° 47.8° 9.6° 49.3° 10.3° 50.5° 11.6° 52.9° 13.5° 56.3° 15.3° 59.5° 17.1° 62.8° 17.9° 64.2° 17.3° 63.1° 15.1° 59.2° 11.6° 52.9° 8.8° 47.8°
降雨量 61mm 64mm 50mm 18mm 4mm 1mm 0mm 4mm 8mm 9mm 45mm 42mm

近鄰的城市