JNTO Global Home |  Weather |  Hotels & Ryokan |  Restaurants |  Tours & Activities

札幌  (北海道)

28 八月 (星期四) 29 八月 (星期五)
24° 75° 25° 77°
15° 59° 17° 62°
晴時多雲 --% 晴時多雲 20%
    最高氣溫 最低氣溫 降雨率
30 八月 (星期六) 多雲時晴 24° 75° 16° 60° 30%
31 八月 (星期日) 多雲 25° 77° 16° 60° 40%
01 九月 (星期一) 多雲 24° 75° 17° 62° 40%
02 九月 (星期二) 晴時多雲 25° 77° 17° 62° 20%
03 九月 (星期三) 多雲時晴 24° 75° 17° 62° 30%
04 九月 (星期四) 晴時多雲 28° 82° 18° 64° 30%
05 九月 (星期五) 晴時多雲 27° 80° 18° 64° 30%

月平均氣象數據 (札幌 - 紐約)

札幌

  一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
最高氣溫 -0.6° 30.9° 0.1° 32.2° 4.0° 39.2° 11.5° 52.7° 17.3° 63.1° 21.5° 70.7° 24.9° 76.8° 26.4° 79.5° 22.4° 72.3° 16.2° 61.2° 8.5° 47.3° 2.1° 35.8°
最低氣溫 -7.0° 19.4° -6.6° 20.1° -2.9° 26.8° 3.2° 37.8° 8.3° 46.9° 12.9° 55.2° 17.3° 63.1° 19.1° 66.4° 14.2° 57.6° 7.5° 45.5° 1.3° 34.3° -4.1° 24.6°
降雨量 114mm 94mm 78mm 57mm 53mm 47mm 81mm 124mm 135mm 109mm 104mm 112mm

紐約

  一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
最高氣溫 3.1° 37.6° 4.2° 39.6° 8.9° 48° 14.6° 58.3° 19.8° 67.6° 25° 77° 28.2° 82.8° 27.7° 81.9° 23.9° 75° 18.2° 64.8° 12.1° 53.8° 5.9° 42.6°
最低氣溫 -3.9° 25° -3.2° 26.2° 1.1° 34° 42.8° 11.3° 52.3° 16.6° 61.9° 20.1° 68.2° 19.6° 67.3° 15.6° 60.1° 9.6° 49.3° 4.7° 40.5° -0.8° 30.6°
降雨量 81mm 77mm 91mm 99mm 97mm 93mm 97mm 87mm 84mm 73mm 93mm 87mm

近鄰的城市